Serveis d’Atenció a la Infància i l’Adolescència

Serveis d'Atenció a la Infància i Adolescència a les comarques de Lleida

La Fundació Persona i Valors gestiona a les comarques de Lleida els següents recursos d’atenció a infants i adolescents:

  • Centre Residencial d'Acció Educativa -  Llar Vilanova 
  • Centre Residencial d'Acció Educativa - La Xicoia 

Més informació

 


 

Educació Integral, Compensadora i Activa

Persona i Valors atén a infants i adolescents que estan en situació de risc o desemparament; i pels quals la Direcció General d’Atenció a la Infància i l'Adolescència de la Generalitat de Catalunya cerca la mesura de protecció més adient a cada cas, sempre prioritzant l’interès del jove o infant.

La fundació ofereix serveis socials residencials en totes les etapes de la infància i adolescència. Els diferents equipaments compleixen els requeriments institucionals i realitzen les funcions específiques d'acord amb les necessitats d’atenció als infants i joves atesos.

L'entitat basa la seva atenció a la infància i l’adolescència en una educació integral, compensadora i activa.

  • Una educació integral que afavoreix i posa a disposició dels educadors els elements necessaris per assolir un grau òptim de maduresa com a persona i membre actiu de la societat.
  • Compensadora en el sentit que el procés educatiu ha d’ajudar a superar les deficiències i trastorns dels infants en condicions d’igualtat d’oportunitats, entenent aquesta oportunitat com el dret que té tot individu de rebre el tractament educatiu més adient per arribar a un grau òptim de desenvolupament de totes les seves potencialitats.
  • Es promou una educació activa que afavoreix la participació dels infants en el seu propi procés d’aprenentatge mitjançant sistemes actius no autoritaris; es tracta del compromís perquè el noi/a tingui un tracte personalitzat que s’adeqüi al ritme evolutiu i a les seves capacitats intel·lectuals, així com, el compromís perquè l'infant adopti una actitud curiosa, crítica i investigadora mitjançant la comunicació i el treball.

 

El principal objectiu de l'educació no és el d'ensenyar-nos a guanyar el pa, sinó el de capacitar-nos per tal de gaudir de cada queixalada.

- Anònim -