Els CRAE

Què és un CRAE?

El CRAE és un Centre Residencial d’Acció Educativa que proporciona una atenció integral a infants i adolescents, desenvolupada de forma assistencial, educativa, afectiva i terapèutica per donar resposta a les necessitats de tipus físic, psíquic, emocional i social, vetllant pel seu desenvolupament harmoniós de la personalitat.

El grup d'infants i adolescents que viuen al CRAE estan sota tutela o guarda de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’adolescència (DGAIA) i l’estada al CRAE és una mesura de protecció alternativa i transitòria a la seva família d’origen, proporcionant-los un lloc de residència i convivència, d’afecte i de seguretat  i recursos per assolir amb èxit la inclusió social i laboral.

Paral·lelament i en col·laboració amb altres serveis especialitzats es treballarà amb les seves famílies per tal de restablir els vincles i la recuperabilitat de les seves funcions en la mesura del possible.

Finalitat

Els CRAE compleixen amb les finalitats que, de forma general, es reflecteixen a continuació:

  • Diagnòstica: des del punt de vista d’identificació de les necessitats dels i les infantes i adolescents.
  • Educativa: des del punt de vista de facilitar una educació integral.
  • Compensadora: des del punt de vista de corregir desigualtats i contribuir a assolir una justícia social.
  • Assistencial: des del punt de vista de satisfacció d’unes necessitats bàsiques.

Els processos educatius que es desenvolupen estan fonamentats en projectes educatius individualitzats que contemplen les necessitats, potencialitats i capacitats individuals de cadascú per tal de facilitar la comprensió de la seva realitat, el procés de socialització i la circulació social àmplia.

Entenem als i les infantes i adolescents com a persones subjectes de drets i de responsabilitats, amb un potencial cognitiu i afectiu, amb un paper actiu, creatiu i en continu desenvolupament. Pensem que en tot moment cal observar-los, escoltar-los, fomentar la seva participació i donar-los el protagonisme que necessiten per un òptim creixement.

Llar Vilanova

El CRAE “Llar Vilanova” inicia la seva activitat l’any 2007. Té una capacitat per atendre a 32 infants i adolescents amb edats compreses entre 4 i 18 anys d’ambdós sexes i que estan sota la mesura d’acolliment simple en institució.

L’organització de la dinàmica de la vida quotidiana, horaris i activitats es diferencia en grups segons les edats tot posant atenció als ritmes de maduració i aprenentatge i les necessitats específiques de cada rang d’edat. A tal efecte també el centre compta amb dos mòduls de convivència diferenciats:

  • El mòdul adjunt anomenat "pis" consta de 8 places destinades als nois i noies a partir dels 16 anys. En el pis es treballen més intensament els aspectes d’autonomia, responsabilitat i l’apoderament personal de cara a la majoria d’edat.
  • La Llar consta de 24 places on conviuen la resta d’infants/es i adolescents.

La Xicoia

La Llar La Xicoia té una capacitat per atendre a 10 infants i adolescents amb edats compreses entre 3 i 18 anys d’ambdós sexes i que estan sota la mesura d’acolliment simple en institució.

L’organització de la dinàmica de la vida quotidiana, horaris i activitats es diferencia en grups segons les edats tot posant atenció als ritmes de maduració i aprenentatge i les necessitats específiques de cada edat.

Les dimensions del CRAE ens permet reproduir unes condicions de vida d’una llar, adaptada a l’entorn i amb participació comunitària, per tal que les circumstàncies d'haver de residir en un centre no interfereixi més que l’estrictament necessari en la vida dels infants i les infantes i adolescents i que aquesta es desenvolupi de manera similar, en drets, deures i oportunitats, a la de qualsevol persona de la seva edat.

Amb el suport de