La Fundació

 

La Fundació Persona i Valors es va constituir l’any 2007 amb la missió d’oferir una atenció de màxima qualitat en les àrees de serveis socials, formació i inserció sociolaboral per a persones i col·lectius en risc d’exclusió social a la demarcació de Lleida.

Missió

Social: Oferir serveis d’atenció a les persones en l’àmbit dels serveis socials i ocupacionals d’acord amb les seves necessitats.

Comunitària: Orientar totes les actuacions a la incorporació social de la persona, comptant amb la capacitat integradora de la comunitat

Visió

Interinstitucional: Participar de forma significativa en el desenvolupament del Sistema Català de Serveis Socials, entenent que és una responsabilitat no només de les administracions públiques, sinó, també, de tota la societat.

De col·laboració: Desenvolupar projectes compartits propers al territori, cercant una major i millor cobertura de les necessitats socials, vers a la satisfacció tant dels usuaris i usuàries com dels agents implicats, des d’una òptica de sinergia complementària entre els sectors públic, social i mercantil responsable.

Valors

Organitzacionals: Compartint els valors no lucratius propis de l'interès general, que ajuden al desenvolupament equilibrat de les persones i del seu entorn, es posen al servei de la comunitat un conjunt de recursos humans, materials i funcionals.

De millora contínua: El compromís amb la societat implica un compromís constant amb la millora contínua, tot desenvolupant un sistema de gestió que promogui i avaluï la qualitat de tota l'organització i dels seus serveis.