Política de transparència

   

  A la Fundació Persona i Valors s'aplica el pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 259/2008, de 23 de desembre.

  D'acord amb la legislació vigent i com una de les mesures de transparència i rendició de comptes, els comptes són auditats per Audiaxis auditories SPL, tancant-se l'informe dels comptes auditats de l'any en curs, el juliol de l'any següent. I també, per donar compliment a la llei de transparència, la informació es publica a la pàgina web de l'entitat. El tancament comptable segons la legislació vigent es tanca el juliol de l'any següent, per tant, els comptes són provisionals.

  Informació complementària

  La Fundació Persona i Valors, per tal de complir les obligacions que estableix la Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, certifica que en aquesta web consta la informació requerida, de manera comprensible, d'accés fàcil, gratuït i universal.


  Pressupost anual

  A continuació es detalla el pressupost anual del qual ha gaudit la Fundació Persona i Valors en l'últim any:

  2.276.403 €

   

  Prestació de serveis                    Subvencions                    Donacions privades

  99,75 %                                    0,19 %                                    0,07 %

   

  Finançament públic                    Finançament privat

  99,93 %                                        0,07 %

   


  Categoria professional de la plantilla

   

   


  Comunicació amb la plantilla

  La comunicació interna s’estructura a partir de canals ascendents i descendents, d’acord amb la nostra estructuració horitzontal:

  • Reunions periòdiques de la direcció de l’entitat amb les direccions de servei per tractar: criteris tècnics sobre el servei, criteris i polítiques laborals de l’entitat, gestió econòmica, etc.
  • Reunions de les direccions amb els seus equips (setmanals o quinzenals): criteris tècnics sobre el servei, criteris i polítiques laborals de l’entitat, anàlisi tècnic i de qüestions ètiques per portar a terme el servei, etc.
  • Reunions anuals de direcció amb el personal dels centres: resultats generals de l’entitat, nous serveis, valors, etc.
  • Intranet corporativa com a instrument de comunicació interna, permeten la connexió entre iguals de tots els membres de l’organització.

   


  Memòries econòmiques

  En aquest apartat podràs consultar les memòries econòmiques de la Fundació.

   

  Veure