Vés al contingut

Persona i Valors

La Fundació Persona i Valors es va constituir l’any 2007 amb la missió d’oferir una atenció de màxima qualitat en les àrees de serveis socials, formació i inserció sociolaboral per a persones i col·lectius en risc d’exclusió social a la demarcació de Lleida.

Missió

  • Social: Oferir serveis d’atenció a les persones en l’àmbit dels serveis socials i ocupacionals d’acord amb les seves necessitats.
  • Comunitària: Orientar totes les actuacions a la incorporació social de la persona, comptant amb la capacitat integradora de la comunitat.

Visió

  • Interinstitucional: Participar de forma significativa en el desenvolupament del Sistema Català de Serveis Socials, entenent que és una responsabilitat no només de les administracions públiques, sinó, també, de tota la societat.
  • De col·laboració: Desenvolupar projectes compartits propers al territori, cercant una major i millor cobertura de les necessitats socials, vers a la satisfacció tant dels usuaris i usuàries com dels agents implicats, des d’una òptica de sinergia complementària entre els sectors públic, social i mercantil responsable.

Valors

  • Organitzacionals: Compartint els valors no lucratius propis de l'interès general, que ajuden al desenvolupament equilibrat de les persones i del seu entorn, es posen al servei de la comunitat un conjunt de recursos humans, materials i funcionals.
  • De millora contínua: El compromís amb la societat implica un compromís constant amb la millora contínua, tot desenvolupant un sistema de gestió que promogui i avaluï la qualitat de tota l'organització i dels seus serveis.