Vés al contingut
Polítiques transversals_Fundació Persona i Valors

Polítiques Transversals

Pla Mediambiental

La sostenibilitat ambiental és també un compromís ferm dins de la Fundació Persona i Valors. A través del Pla de Sostenibilitat de la Coordinadora Sinergia Social, es desenvolupen polítiques mediambientals adaptades a cada activitat de l'organització, sota l'empara dels principis de les 4 R: reduir, reutilitzar, reciclar i reparar. D'aquesta manera, es treballa tant en la gestió d'oficines verdes com en la sostenibilitat dels centres residencials i en la dimensió educativa que proporcionen els serveis d'atenció, formació i ocupació.

Aquest pla mediambiental s'avalua trimestralment i es revisa cada any per part de la comissió mediambiental de l'entitat. D'entre les diverses activitats que es porten a terme, en destaquen les actuacions participatives de persones usuàries i professionals que, a més a més de contribuir a la cura del medi ambient, incideixen directament en la conscienciació i sensibilització de les persones.

Fem del món un lloc més sostenible_Fundació Persona i Valors

Fem del món un lloc més sostenible

Política de Qualitat

La Fundació Persona i Valors té un sistema de gestió de la qualitat basat en la norma ISO 9001/2015 amb el número EC 2647/06 per Applus. Aquesta acreditació verifica un model de gestió basat principalment en el cercle de la millora contínua, la gestió per processos i l'avaluació continua. D'altra banda, dota a la Fundació Persona i Valors i els serveis que la componen d'aquest segell de qualitat.

La gestió de la qualitat és implantada i avaluada pel comitè de qualitat, que realitza un seguiment mensual dels processos, així com les auditories periòdiques de qualitat i l'avaluació anual, que es recull entre d'altres, a la memòria d'activitat de cada servei.

Applus
Donem suport a la diversitat cultural_Fundació Persona i Valors

Donem suport a la diversitat cultural

Política d'Igualtat d'Oportunitats

La Fundació Persona i Valors, com a entitat que dona atenció a persones i col·lectius vulnerables, té especial cura respecte a garantir la igualtat d'oportunitats tant en les seves polítiques d'acció internes com en les activitats de caràcter comunitari. L'entitat té com un dels seus eixos vertebradors vetllar per aplicar el Pla d'Igualtat aprovat l'any 2015, a través del qual implementa mesures i protocols que faciliten salvaguardar i promoure la igualtat entre les persones en totes les seves polítiques i pràctiques.

El pla d'igualtat és seguit i revisat per la comissió d'igualtat de l'entitat, avaluat anualment i revisat bianualment.

Codi ètic_Associació Obre't Ebre

Codi Ètic